Microsoft AppLocale

Microsoft AppLocale

Miễn phí
Accesses version-restricted and locally blocked applications
Người dùng đánh giá
3.8  (212 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
4.8
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
Bypass system language restrictions or specific system configuration parameters without accessing system settings such as the main language or time and date by running legacy applications or native non-Unicode programs in different languages via the utility simulating a corresponding system locale for code-page to/from Unicode conversions.
Chạy di sản ứng được nếu không thay đổi ngôn ngữ của loài-Unicode ứng dụng (hệ thống miền địa phương).
AppLocale (hay Application Locale) là một giải pháp tạm thời để những giới hạn kinh khủng gây ra bởi những Unicode ứng chạy trên sân Unicode (UTF-16) dựa trên Windows XP. AppLocale phát hiện ngôn ngữ của tài ứng dụng và các mô phỏng ở một tương ứng với hệ thống miền địa phương cho mã-trang/từ Unicode conversions.
Thông tin được cập nhật vào:
We are in CryptoPicture!